Przejdź do treści

RODO

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Info 10 Pozyskiwanie ofert na usługi dostawy roboty 13 DRUK WWW – informacja dla wykonawców, którzy zamieściły swoje dane osobowe w przekazanych administratorowi ofertach na usługi, dostawy lub roboty.

Info 10 Pozyskiwanie ofert na usługi dostawy roboty 14 DRUK WWW – informacja dla wykonawców, których dane administrator samodzielnie pozyskała ze źródeł publicznie dostępnych oraz dla osób, których dane osobowe, wykonawcy zamieścili w publicznie dostępnych materiałach informacyjnych, w związku z oferowanymi usługami, dostawami lub robotami.

Info 11 Utrzymywanie informacji o oferentach dla zapewnienia ciągłości i optymalizacji działania 13 RODO – informacja dla wykonawców, którzy zamieściły swoje dane osobowe w przekazanych administratorowi ofertach na usługi, dostawy lub roboty.

Info 11 Utrzymywanie informacji o oferentach dla zapewnienia ciągłości i optymalizacji działania 14 RODO – informacja dla wykonawców, których dane administrator samodzielnie pozyskała ze źródeł publicznie dostępnych oraz dla osób, których dane osobowe wykonawcy zamieścili w publicznie dostępnych materiałach informacyjnych, w związku z oferowanymi usługami, dostawami lub robotami.

Info 12 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług dostaw robót realizowanych przez wykonawców 13 RODO – informacja dla wykonawców, którzy realizują usługi, dostawy lub roboty na rzecz administratora.

Info 12 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług dostaw robót realizowanych przez wykonawców 14 RODO – informacja dla osób, których dane osobowe, jako osób wskazanych do kontaktów, wykonawcy przekazali administratorowi w związku z realizacją usług, dostaw lub robót.

Info 13 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług realizowanych na rzecz nabywców 13 RODO – informacja dla nabywców (klientów) administratora, na rzecz których administrator realizuje usługi.

Info 13 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług realizowanych na rzecz nabywców 14 RODO – informacja dla osób, których dane osobowe, jako osób wskazanych do kontaktów, nabywcy (klienci) przekazali administratorowi w związku z realizacją usług.

Info 50 Marketing bezpośredni usług własnych 13 RODO – informacja dla osób, od których administrator uzyskał zgodę, a następnie, na jej podstawie, przekazał informacje dotyczące prowadzonej działalności usługowej.

Info 50 Marketing bezpośredni usług własnych 14 RODO – informacja dla osób, którym administrator przekazał informacje dotyczące prowadzonej działalności usługowej, a których dane pozyskał nie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych takich, jak numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail oraz innych, które może być realizowane tylko na podstawie zgody, wymaga dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego okazania woli, którym osoba, której dane dotyczą w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Ponieważ administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych informuję, że przetwarzanie ww. kategorii danych będzie się odbywać wyłącznie po uprzednim uzyskaniu od Państwa stosownych zgód, który wzory, sporządzone odrębnie dla każdego z realizowanych celów przetwarzania, są w tym miejscu dla Państwa dostępne.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo przekazywać drogą elektroniczną, załączając je do wiadomości e-mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio dostarczając je do siedziby administratora – dane teleadresowe zostały zamieszczone w zakładce „KONTAKT”.

Skip to content